Vastuullisuusraportoinnista

Uusi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tulee voimaan ensi vuoden alusta. Se laajentaa ja selkeyttää yritysten vastuullisuusraportointivelvoitteita. Vastuullisuus liitetään osaksi talousraportointia, jonka yritysten hallitukset allekirjoittavat ja tilintarkastaja hyväksyy. Sen rinnalla yritysten on tarkistettava toimintansa alitoimitusketjuineen. Raportoinnin teemoja ovat ihmisoikeudet, ympäristö, monimuotoisuus ja korruption ehkäiseminen. CSDR laajentaa raportointivelvoitteen liikevaihdoltaan suurempiin ja tietyillä toimialoilla toimiviin yli 250 hengen yrityksiin. Myös suurten yritysten alihankkijoiden on kyettävä osoittamaan oman toimintansa vastuullisuus osana em. selvitystä. CSDR-raportit tulevat olemaan hyvin merkittävässä roolissa suurten yritysten toiminnassa.

Osallistuin viime viikolla tapahtumaan, jossa keskusteltin uuden direktiivin mukaisesta kestävyysraportoinnista. (Termi tulee korvaamaan vastuullisuusraportointi-termin.) Panelisteilta, jotka edustivat merkittäviä suomalaisia yrityksiä, kysyttiin, koetaanko lisääntyneet raportointivelvoitteet haasteellisiksi ja jo liiankin raskaiksi. Ilokseni kuulin, että kaikki nämä yritystensä vastuullisuusraportoinnista vastaavat johtajat totesivat itse raportoimisen sijaan pitävänsä kestävän, vastuullisen toiminnan integroimista kaikkeen yrityksen toimintaan välttämättömänä, myös kilpailuetuna. Raportit, jotka kuvaavat yrityksen vastuullisusteemojen ja tavoitteiden saavuttamisen astetta, ovat heille toiminnan sivutuote ja hyvin tehtynä kilpailuetu niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin suuntaan. Olen urallani eri konserneissa ollut mukana laatimassa monenlaisia ESG- ja compliance- raportteja. Yrityksen johdon ja raporttien laatijoiden ei pidä keskittyä raportointiin per se, vaan toiminnan kehittämiseen, josta raportoidaan varmistaen, että raportoidut asiat vastaavat todellista toimintaa ja ovat luontevana osana yrityksen liiketoimintaa.

MYÖS PIENET YRITYKSET PITÄVÄT KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA MERKITTÄVÄNÄ ASIANA

Pienemmissäkin yrityksissä kestävää liiketoimintaa ja vastuullisuutta pidetään tutkimusten mukaan (mm. EK:n mukaan) erittäin merkittävänä asiana omassa liiketoiminnassa, mutta pienempi osuus näistä yrityksistä on asettanut sitä varten selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista seuraavat mittarit. Tämä on luonnollista, koska vaikka motivaatiota löytyy, resurssit toiminnan kehittämiseen ja seuraamiseen ovat rajallisemmat. Aihetta ei kannata säikähtää, vaan hakea tukea tarvittaessa yrityksen ulkopuolelta asiantuntijoilta. Liikkeelle kannattaa lähteä miettimällä, mitkä teemat omassa liiketoiminnassa ovat merkittäviä. Ne ovat erilaisia riippuen yrityksen toimialasta ja toimintaympäristöstä kuten yllä mainitussa paneelikeskustelussakin hyvin saattoi havaita.

 

YRITYKSEN VASTUULLISUUSSTRATEGIA JA TÄRKEÄT TEEMAT

On syytä selvittää yritystä velvoittavat raportointivaatimukset ja niiden kriteerit. Kestävälle, vastuulliselle liiketoiminnalle kannattaa luoda strategia, osana yrityksen laajempaa strategiaa. Strategian mukaiset tavoitteet kannattaa kirjata selkeästi sekä miettiä ja sanoittaa, mitä ne kullakin yksiköllä ja tasolla tarkoittavat, aina raaka-aineista ja valmistuksesta asiakasrajapintaan, keskijohtoon, johtoryhmään, hallitukseen ja omistajiin. Niiden hahmottamiseksi tarvitaan avointa dialogia yrityksen eri toimijoiden kuten työntekijöiden, toimitusjohtajan, hallituksen ja omistajien välillä. Myös kumppaneita ja rahoittajia kannattaa kuunnella. Liiketoimintaympäristö on oikeasti ymmärrettävä, jotta yritykselle merkittävät ja mielekkäät teemat ja tavoitteet tunnistetaan ja ymmärretään, myös hallituksissa. Niiden saavuttamiselle kannattaa luoda toimivat mittarit, joita seurataan. Monilla isommilla listatuilla yrityksillä on jo kehittyneet käytännöt vastuullisuusraportointiin. Niiden raportteihin kannattaa tutustua, samoin samalla alalla toimivien yritysten raportointiin. Samoin kannattaa tutustua muihinkin kestävän liiketoiminnan viitekehyksiin, esim. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin, GRI’hin (Global Reporting Intiative) ja Pariisin Ilmastosopimukseen.

RAPORTTIEN KAUTTA TÄRKEÄÄ TIEDONVÄLITYSTÄ

Kestävä liiketoiminta ja siitä raportoiminen lisää läpinäkyvyyttä ja on tärkeää tietoa paitsi yrityksen omille työntekijöille, myös tulevia rekrytointeja ajatellen. Samoin raportteja seuraavat tarkasti myös asiakkaat, yhteistyökumppanit ja rahoittajat. Varmista, että kestävää liiketoimintaa arvioivat tahot löytävät kaikki oleelliset raportit, silloinkin kun haku automatisoidaan. Kestävyysraportointi on yritykselle hyvä keino seurata liiketoiminnan onnistumista suhteessa kestävyysstrategiaan, sen mukaisiin tavoitteisiin ja mittareihin. Ne ovat liiketoiminnan ja tarjottujen palvelujen ja tuotteiden kehittämisen työkaluja. Kun raportoinnista ja siihen johtavista askelmerkeistä tekee systemaattista, se nivoutuu luontevasti osaksi toimintaa.

Vastuullista liiketoimintaa ja raportointia käsittelin aiemmin mm. Michaelan lopputyöhaastattelussa, josta voit lukea tästä.