VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA JA COACHING SEN TYÖKALUNA

Michaela Ramm-Schmidt haastatteli minua vastuullisen liiketoiminnan jatko-opintojen tutkimustaan varten vastuullisuudesta liiketoiminnassa erityisesti johtamisen ja hallitustyöskentelyn näkökulmasta sekä sen roolista business coachingissa. Oli mielenkiintoista ja antoisaa keskustella tästä minullekin tärkeästä aiheesta. Haastatteluni löytyy Michaelan tutkimuksesta ja on kopioitu alle. Tietoa Michaelan tutkimuksesta laajemmin löydät tästä

”Sekä vastuullisuusajattelussa että business coachingissa painottuu kestävä ja pitkäjänteinen lähestymistapa, jossa huomioidaan laajasti eri näkökulmia ja vaikutuksia.
Päivi Hautamäellä on pitkä kokemus yrityskonsernien päälakimiehen tehtävistä, myös ylimmän johdon jäsenenä. Sen lisäksi hän on toiminut usean hallituksen puheenjohtajana, jäsenenä ja sihteerinä. Hän on ollut mm. SSH Communications Security Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja nyt hän toimii Amaronia Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä Hautamäki tarjoaa business coachingia omassa yrityksessään Intu Coaching Oy:ssä. Keskustelimme hänen kanssaan vastuullisen liiketoiminnan merkityksestä hallitustyössä ja sen roolista coachingissa.

Päivi Hautamäki huomasi jo useampi vuosi sitten, että riskienhallinnan ja compliancen rooli liiketoiminnassa kasvoi koko ajan ja ne nousivat usein hyvin tärkeiksi esimerkiksi sopimussuhteissa ja yritysjärjestelyissä ja myös hallituksen agendalla. Johdon onkin hallitusta myöten varmistettava, että liiketoiminta on kestävää ja vastuullista ja johdolta on tultava vahva viesti vastuullisen toiminnan tärkeydestä yrityksessä. Vastuullisuus rakentaa uskottavuutta ja luotettavuutta, jota ilman nykypäivän yritys ei enää pärjää. Vastuullisuus tuo myös säästöä ja tehokkuutta. Sen puute sen sijaan voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja maineriskejä.

Voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen ei Hautamäen mittapuun mukaan ole vielä riittävää täyttämään vastuullisuuden vaatimuksia liiketoiminnassa. Myös asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät asettavat omat vaatimuksensa. Mutta yritysvastuu ei rakennu olemalla reaktiivinen. Se ei myöskään ole vain raportointia, vaan vastuullisen toiminnan pitää Hautamäen mukaan lähteä yrityksen arvoista ja toimintaperiaatteista. Sen tulee olla integroituneena yhtiön kaikkeen toimintaan. Tämä vaatii kommunikointia, joka saa organisaation ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen ja ottamaan kukin itse vastuuta omassa toiminnassaan. Hautamäen mukaan on tärkeää, että johto osoittaa omalla esimerkillään, että arvoihin on sitouduttu ja vastuullisuus on aitoa. Johto voikin kerralla romuttaa vahvat arvot ja työyhteisön ilmapiirin toimimalla niiden vastaisesti.

Yritysvastuuta on viime vuosina ajanut yhä lisääntyvä regulaatio ja raportointivaatimukset, mutta nyt kehitys on Hautamäen mielestä onneksi menossa entistä enemmän siihen suuntaan, että vastuullisuutta kehitetään liiketoiminnan lähtökohdista ja omaehtoisesti. Asiakkaat ja sijoittajat äänestävät yhä useammin jaloillaan, jos yrityksen eettisyys ei ole riittävällä tasolla. Työntekijöitäkin on yhä vaikeampi rekrytoida, jos vastuullisuus ei ole kunnossa. Hautamäki kertoi myös eräästä naisyrittäjäverkostosta, jossa hän on jäsenenä ja jossa hän on huomannut, että useat verkoston yritykset kieltäytyvät käytännön tasolla yhteistyöstä sellaisten yritysten kanssa, jotka eivät ole eettisiä. Myös Hautamäki edellyttää omilta asiakkailtaan korkeaa etiikkaa ja vastuullisuutta.

Oli mielenkiintoista oivaltaa keskustelussamme, että business coachingin ajattelumaailma on hyvin yhteneväinen vastuullisuusajattelun kanssa. Kummassakin painottuu kestävä ja pitkäjänteinen lähestymistapa, jossa huomioidaan laajasti eri näkökulmia ja vaikutuksia. Business coachingin voidaan siis sanoa liittyvän laajemmin yrityksen toimintoihin ja sillä voidaan edistää vastuullisuutta monella tavalla, esimerkiksi johtamisen kehittämisen kautta. Coaching on Hautamäen mukaan tehokas työkalu muutosjohtamisessa ja paremman kommunikaation ja luottamuksen rakentamisessa esimiehen ja työntekijöiden välillä. Yrityksen menestyksen kannalta on aivan kriittistä, että yrityksessä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, koska muutoin vastuuta ei uskalleta jakaa, asioista ei uskalleta puhuta niiden oikeilla nimillä ja mahdolliset ongelmat jäävät pimentoon. Johdon on myös opittava jalkautumaan työntekijöiden pariin kuulemaan työntekijöiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja luottamaan niihin. Tämä lisää johdon ymmärrystä yrityksen tilanteesta ja samalla nostaa motivaatiota, mikä heijastuu esimerkiksi työn laadun parantumisena. Myös hallituksen on voitava keskustella avoimesti keskenään ja toimitusjohtajan kanssa. Hallituksen on lisäksi usein hyvä kuulla riskiarviot suoraan niistä vastaavalta johtajalta. Jos luottamus ei ole kunnossa, eivät tällaiset keskustelut onnistu ja hallituksen tiedot yrityksen tilasta voivat jäädä vajaiksi.

Hautamäki kertoo, että hän coachina toimii ikään kuin valmennettavan peilinä ja auttaa tätä ymmärtämään, miksi tämä toimii tietyllä tavalla ja mitä vaihtoehtoisia keinoja tällä olisi käytettävissä tavoitteen, esim. uuden strategian, yhteisten arvojen tai organisaation vastuunoton jalkauttamiseksi. Tarkoitus on haastaa valmennettavaa kysymysten avulla näkemään asia mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Näin halutaan rakentaa kestävää johtajuutta, joka huomioi eri näkökulmia ja toiminnan vaikutuksia. Myös vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on ymmärrys siitä, kuinka laajasti liiketoiminta vaikuttaa eri toimijoihin yhteiskunnassa. Päivi Hautamäki käyttää coachingin menetelmiä myös hallitustyöskentelyssään varmistaakseen, että hallituksella on riittävän monipuolinen kuva käsiteltävästä asiasta ja päätöksen vaikutukset osataan huomioida kattavasti.

Päivi Hautamäki kirjoittaa aktiivisesti blogia, jossa hän tuo usein esiin tärkeitä elementtejä vastuullisessa liiketoiminnassa. Suosittelen lukemaan https://www.intucoaching.com/blog!